KÍCH HOẠT BẢO HÀNH

Để bảo hành của quý khách có hiệu lực, quý khách vui lòng kích hoạt bảo hành bằng cách điều thông tin vào mẫu sau. Sau khi hoàn thành, sẽ có email và tin nhắn xác nhận tới quý khách trong vòng 24h

<!-- Load Facebook SDK for JavaScript --> <div id="fb-root"></div> <script> window.fbAsyncInit = function() { FB.init({ xfbml : true, version : 'v3.2' }); }; (function(d, s, id) { var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0]; if (d.getElementById(id)) return; js = d.createElement(s); js.id = id; js.src = 'https://connect.facebook.net/vi_VN/sdk/xfbml.customerchat.js'; fjs.parentNode.insertBefore(js, fjs); }(document, 'script', 'facebook-jssdk'));</script> <!-- Your customer chat code --> <div class="fb-customerchat" attribution=setup_tool page_id="201795730410293" logged_in_greeting="IMAMI luôn ở đây sẵn sàng hỗ trợ bạn nhé^^" logged_out_greeting="IMAMI luôn ở đây sẵn sàng hỗ trợ bạn nhé^^"> </div> <!-- Global site tag (gtag.js) - Google Analytics --> <script async src="https://www.googletagmanager.com/gtag/js?id=UA-120373711-2"></script> <script> window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag(){dataLayer.push(arguments);} gtag('js', new Date()); gtag('config', 'UA-120373711-2'); </script>